بیضه برسرکسی شکستن: کنایه ازمغلوب ساختن کسی دست شوخی چون برآرد زآستین آن شاخ گل بیضه های غنچه را بر فرق بلبل بشکند
CZEdcmrUcAAOk3n.jpg