و این مرتیکه برما مگوزید هم پلنگ که چشم ندارد ماه را روی آسمان بالای سر خودش ببیند به زبان الهام بیانش گذرانید که : عرصه ی ربع مسکون آنقدر وسیع نیست که در وی دو پادشاه بگنجد
949_7_hedayat0224444.jpg