خار او از جمله گل‌ها دست برد قفل او دلکش ترست از صد کلید جور او از دور دولت گوی برد قندها از زهر قهرش بردمید
tag_reuters.com_0000_binary_GM1E96H1RMP01-BASEIMAGE.jpg