میان آفتاب های همیشه زیبائی تو لنگری ست نگاهت شکست ستمگری ست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری ست
Cavhub9UMAAn1jo.jpg