اتومبیل آریا و شاهین با فرمان تلسکوپی و داشبورد چرمی مجهز به آیینه شب