با صدای رفتنت ستاره افتاد و مرد ترس تنهایی اومد ... همه فکرمو خورد آخه عادتم نبود بتونم تنها باشم ...
CaK9rx1VAAAKNdP.jpg