این سری سید خراسانی ازم پرسید سوغاتی چی‌ آوردی میگم: خایه بلال حبشی