... ممه‌هایی‌ که از خشم میلرزند ولی‌ پوتین را عصبانی‌ نمیکنند