صد آرزو در دل من، کشتی و پروا نکردی بودی طبیب دل اما این دل مداوا نکردی
CaCxqI4VIAABNHx.jpg