شبیه سریال لاست شدیم همه میگردن تو جزیره چیز جدید پیدا کنن به بقیه بگن :))))