من کلا از فرف قبلی تا فرفر فعلی کل زندگیم عوض شد در حد ۱۸۰ درجه اینا