من همیشه بهترین و خوش ترین لحظات زندگیمو تنهایی سر کردم و تنهایی خوش بودم نمیدونم خوبه یا بد ولی اینطوری بوده