ماشالا نومیا یعنی فید بدون لایک نمیزاره بمونه ایول داری ایول :دی
ما اون زمون هم مرامی عمل میکردیم ‎· نومیا