عصری برم میدون تاکسیم ببینم از این فری هاگ های روز جهانی بغل چیزی میتونم پیدا کنم بغلش کنم یا نه