عموفیلترچی خبر نداره این سایت فیلتر نیست ؟:))
اسمشو نیار ‎- مـِـهدی❆
اسمشو نبر ‎- گرگان‌نت (✓)