عادت کردم به شبکه اجتماعی ایی دل نبدم چون میدونم یه روز بسته میشه :))
درستشم همینه به خصوص اینجا که از قرار معلوم صاحبش گفته معلوم نیست تا کپی پول داشته باشه برای نگهداریش |:)) ‎· طغرل