خب مثه اینکه قطر داره انتقام حمله به سفارت عربستان رو از ما میگیره :-"