موقع مذاکرات هسته ایی خیلی شور شوق داشتم اما الان قد سر سوزن واسم مهم نیست که توافق هسته ایی داره نهایی میشه میشه و تحریمها برداشته میشه !
اگه عین ما سهامدار تا خرخره در زیان بودی الان واست مهم بود :دی ‎· Aliusha