رنگ صورت مجری صدای آمریکا با رنگ گردن و بالا تنه اش زمین تا آسمون فرق داره !!! مثه انسان آرایش کنید دیگه :))
:))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?