خب ایران گل اول رو زد ... هرچند امیدی به این تیم امید نیست :-"
نذاشتند فیدمون رو بزنیم که گل مساوی رو زدند !!! ‎· Caspian
ایران گل دوم رو زد ... کلا دو سه دقیقه هم طول نکشید که سه تا گل رد و بدل شد :)) ‎· Caspian