عجب گلی زد این ترابی ... چه بازیکن خوبی ـه ... خاک بر سرها بازی قبلی اینو بازی ندادند از اول !