بارها روی از پریشانی به دیوار آورم ... ور غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست ... " سعدی "
این از توییتر اومده کاسپین؟ ‎· آرزو
نه متاسفانه ... هر کاری کردم نشد توییتر رو به اینجا وصل کنم با اینکه دوست عزیز فوهاد هم کلی راهنمایی کرد نشد ! ‎· Caspian