خیلی از این عزیزانی که چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی به این نظام بد و بیراه میگن و ناراضی هستن ، بدون شک توی انتخابات شرکت میکنند :-"