آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی ... کی بود ؟ کجا رفت ؟ ... چرا بود و چرا نیست ؟