خب من یادم میره وقتی صحبتم تموم شد تماسم رو قطع کنم ، شما چرا حواست نیست و قطع نمی کنی آخه :(( :))