هنوز زود ـه ...اما تا چند وقت دیگه ، فیدهای " یه مدت نیستم " یا " اگه نازم رو نکشید اکانت پاک می کنم "و این حرفها هم توسط دوستان اینکاره زده میشه :))
closed.png
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
آخ که چقدر ازین لوس بازیها بدم می اومد اگه مردی یه دفعه پاک کن برو این مسخره بازیها چی بود در می آوردن:دی ‎· Aliusha
:)))) ‎· گیص فرفرون
@aliusha: همین که آلیوشا گفت :دی ‎· hadi