زمانی که خون جاری در رگهایت به دریا بازگشت ، و زمین موجود در استخوانت به زمین ... آنگاه خواهی فهمید که این سرزمین و سیاره به تو تعلق ندارد ، بلکه این تویی که به این سرزمین تعلق داری !!!
523319_378480358890275_931018382_n.jpg
لایک سنگین ‎· Aliusha