من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش ... که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی ... در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است ... حیف باشد که ز حال همه غافل باشی !