غــم تنهـــــایـی اسیــــرت مــی کنـــــــه ... تــا بخـــــوای بـجـنـبــــی پـیــــرت میـکـنـــــه ...