با توجه به فیدهای شما هم حتی قد سر یه سوزن وسوسه نمیشم برنامه استیج شبکه من و تو رو ببینم :-"
مقاومت نکن:دی ‎· گیص فرفرون