تقریبا" تموم کارها رو انجام دادم ...صورتم رو اصلاح کردم و دوش گرفتم ... ظرفها و لباسها رو شستم ، خونه رو تمیز و جارو کردم ، در حین کار ناهار رو هم آماده کردم ... از خودم راضی ام :))
سلامت باشی ‎· جولیا پندلتون