جان داو (کوین اسپیسی ) : اگه بخوای مردم به حرفت گوش كنن ، نميتونی فقط بزنی رو شونه شون، مجبورى با پتک بزنی توی سرشون ! " Se7en - دیوید فینچر 1995 "