دقیقاً ۴٨ ساعته از در حیاط خونه بیرون نرفتم، این قدرت رو در خودم میبینم ۴٨ روز دیگه هم بمونم توی خونه بشرط اینکه آذوقه و نت داشته باشم :-"