این چه حرفی است که در عالم بالاست ، بهشت ... هر کجا وقت خـوش افتاد ، همانجاست بـهشت... دوزخ از تــیـــرگی بـخــت درون تــو بــوَد .... گر درون تـیـره نبـاشد ، همه دنیاست بـهشت ..." صائب تبریزی "
·1