من گیاهخوار نیستم ، اما گیاهخوارها رو دوست دارم :-"
:) ‎- Aziz