ترس از آمپول و دستگاه فرز و سوزن عصب کشی و طعم مزخرف پانسمان دندان به کنار، مقدارهزینه ست که فوبیای اصلی رفتن به دندان پزشکی ـه :-"
آفرین به تو، دقیقا :)) ‎· آیــــه!