جوانی را سفر کردیم تا مرگ ... نفهمیدیم به دنبال چه هستیم ... عجب آشفته بازاری ست دنیا ... عجب بیهوده تکراری ست دنیا !