امروز به معنای واقعی دهنم سرویس شد ... توسط دندان پزشک البته :-"
ادامه داره؟ ‎- آمیرزو
آره بابا ... دیروز هم رفتم ... فردا هم باید برم ... تازه شروع شد روزهای جهنمی من :( ‎- Caspian