امروز به معنای واقعی دهنم سرویس شد ... توسط دندان پزشک البته :-"
ادامه داره؟ ‎· آمیرزو
آره بابا ... دیروز هم رفتم ... فردا هم باید برم ... تازه شروع شد روزهای جهنمی من :( ‎· Caspian