‏دیگه همین مونده بود که در حاشیه هم سامانه پیامکی هواداران راه اندازی کنه ... هر پیام صد تومن !