مجموعه کامل رنگانگ رو از سایت من و تو دانلود کردم و با دیدنش بر باعث و بانی اونهایی که ما رو هزار سال به عقب برگردوند فحش میدم :-"