تـو در ایـن سفـر خـدایـا ز بـلا نگـه بـدارش ، کـه دل امیـدوارم بـه خیال او نشستـه :-"