هنوز هم تو شب‌هات اگه ماه رو داری ... مـن اون مـاه رو دادم بـه تـو یـادگـاری