چه آهی کشید روحانی بدبخت وقتی در کورد حقوق بشر ازش سوال پرسید خبرنگار :))