نه طاقت خاموشی ، نه میل سخن داریم ...
دندونت خوب شد؟ ‎- mahta
قالب گرفت واسه روکش ... احتمالا هفته بعد زنگ میزنه ... فعلا که راحت نمیتونم غذا بخورم :-( ‎- Caspian
متنفرم إز همين چيزاي دندون پزشكي و بيشتر إز همه اون صداي لعنتيش كه به جاي خالي كردن دندون انگار مغزمو ميجوه. ‎- mahta
خوشبحتانه اون بخش صدای وحشتناک فرز و طعم دندون چرخ شده تموم شده واسه من ، فقط باید روکش دندون رو بذاره احتمالا ‎- Caspian
من خداروشکر نزدیکه ده ساله نرفتم دندون پزشکی ولی اینقدر که ازش متنفرم هنوز خاطرات صدای اون مته هاشون تو گوشمه ‎- Aliusha