هر شب تو رویای خودم ، آغوشتو تن می كنم ... آینده ی این خونه رو ، با شمع روشن می كنم