کاشانی اومده به برنامه ورزش و مردم و طبق معمول بهرام شفیع داره پاچه خاری می کنه که اشکال نداره و پیش میاد و و فلان و بیسار !!!
کثافتای پفیوز ‎· نومیا
نگاه می کنی برنامه رو ؟!!! خدایش خیلی دیوث هستند ‎· Caspian