از آدمایی مثه بهرام شفیع متنفرم؛ رفتار توهین آمیز با زیردستها و کسایی باهاش کار میکنند داره ولی پاچه خاری اونایی که ازش بالاتر هستند رومیکنه