کاشانی داره تشکر میکنه از جلالی و چراغپور، خب معلومه که اونا در برنامه نود از شما دفاع کردند اگه یه مربی خارجی بود که دهنش رو سرویس میکردند