ماکسیموم سه روز بتونم تحمل کنم و صورتم رو اصلاح نکنم ، بعد از اون انگار روی صورتم بُرس سیمی در اومده و دیوونه ام میکنه :-"