در کلبه ما رونق اگر نیست ، مهم نیست :-"
IMG_20160130_200507.jpg
مزه؟ :دی ‎- آمیرزو
@aamirzo: دیگه دیگه :دی ‎- Caspian
درود بر شما ‎- amink
اونا ژامبون ه؟؟ ‎- amink
دندونت انگار خوب شده ها :دی #بزن ‎- آمیرزو
@aamirzo: فغلا قالب گرفته واسه روکش قراره خبرم کنه ‎- Caspian
@amink: ژامبون یا کالباس رو نمیدونم ... اما از خارج اومده و میگن اسمش سالامی ِ ‎- Caspian
@arash: فدایی داری .... اسمایلی نقی معمولی :دی ‎- Caspian